Thursday, April 26, 2012

Smile


Dog, Chicago, Illinois